Қазақша рефераттар Блог

Кітаби-жазба стильдер 0

Кітаби-жазба стильдер

  Қітаби-жазба стильдер, осының алдында талдау жасалған сөйлеу стилі сияқты, өмірдің белгілі салаларында пайдаланылып танылған ұлт тілінің нақтылы түрі болып саналады. Олар әр саладағы атқаратын қызметіне (функциясына) қарай іс қағаздар мен ресми стиль, публицистикалық...

Сөйлеу стилі 2

Сөйлеу стилі

  Сөйлеу тілі адамдардың бір-бірімен күнделікті қатынасында пайдаланылады. Сондықтан, онда тілдің коммуникативтік функ-циясы баса сезіледі.   Сөйлеу стилі белгілі бір жағдайда тікелей жасалатын қатынас стилі болғандықтан, ол сөйлеудщ ауызша формасымен тығыз бай-ланысты. Ауызша сөйлеуде...

Роль финансового рынка в мобилизации и распределение финансовых ресурсов 0

Роль финансового рынка в мобилизации и распределение финансовых ресурсов

Для экономической системы важное значение имеет процесс бесперебойного формирования финансовых ресурсов. Любые потребности находят свое удовлетворение на рынке, где действует объективный закон соотношения спроса и предложе­ния. В этой связи как сама востребованность в финансовых...

Финансовое обеспечение потребностей субъектов рынка 0

Финансовое обеспечение потребностей субъектов рынка

Субъекты рынка осуществляют расходы, направляемые на покрытие потребностей, связанных с их функционированием: возобновлением и дальнейшее расширением деятельности. К субъектам рынка относятся корпорации, фирмы, домохозяйства, государственные предприятия, различные финансово-кредитные институты.

Әдеби тілдің стильдері 0

Әдеби тілдің стильдері

Стиль ұғымы да сөйлеу (речь) және оньщ формаларымен бай-ланысты қаралады. Стильдердің негізгі арқауы — сөйлеудің ауыз-ша және жазбаша формаларь/.   Қоғамдық өмірде қатынастың көптеген түрінің болуына байла-нысты онда тіл біркелкі пайдаланылмайды. Өйткені адамдардың қатынасы...

Стилистика және оның жалпы халықтық  тілге қатысы 0

Стилистика және оның жалпы халықтық тілге қатысы

Стилистика  міндетін жалпы халықтық тіл мен әдеби тілден бөліп қарауға болмайды. Жалпы халықтық тіл негізгі қатынас құралы ретінде өмірдің барлық саласында пайдаланылады. Осы негізгі қатынас құралы жалпы халықтық тілді белгілі бір жүйелілікке, нормаға салатын...

Әдеби тіл жөне оның нормасы 0

Әдеби тіл жөне оның нормасы

Сөйлеу де, жазу да сөз қолдану заңдылығына сүйенеді. Жалпы халықтық тілді жұмсаудын. дәстүрлі үлгісі болады.   Сөйлей білмес жаманның, Сөзі өтпес бір пышақ:; Сөз білетін адамның Әр ^өзіне бір тұзащ.   Осы мақалдын, қай...

Жалпы халықтық тіл және оның формалары 0

Жалпы халықтық тіл және оның формалары

Тіл — қоғамдық құбылыс. Тілдің даму тарихы қоғамдық өмірмен тығыз байланысты. Тіл қоғам өмірімен бірге жасап, бірге дамиды. Қатынас құралы1 болып саналатын тілдің адам қоғамында алатын орны ерекше зор.   Қоғам мүшелерінің бір-бірімен қатынасы олардың...

Cтилистика курсының міндеті және мақсаты 0

Cтилистика курсының міндеті және мақсаты

  Стилистика — тіл білімінің бір саласы. Оның тарихы әріден басталғанмен, қазақ тіл білімінде стилистика мәселелерін зерттеуге жаңа-жаңа көңіл бөліне бастады. Соңғы жылдары ғана жоғары оқу орындарында өз алдына жеке пән ретінде оқылатын болды....

Финансовая система 0

Финансовая система

Финансы появились одновременно с возникновением го­сударства при расслоении общества на классы. Обусловлено это тем, что государство как особый аппарат управления обществом наделяется определенными функциями. Первоначально это были функции, связанные с управлением государством, обеспечением правопорядка...