Қазақша рефераттар Блог

ТҮРМЫСТЫҚ СӨЗДЕР

ТҮРМЫСТЫҚ СӨЗДЕР

Бүл топқа ауызскі сөйлеу тіліндегі күнделікті қарым-қаты настағы сөздср жатады. Ауызекі сөйлсу тіліндс әдсби (жазба тілмен салыстырганда сркіндікке көп жол беріледі. Біреу мен бір- реу қысылыспай емін-еркін сөйлеседі. Дос-жар бірге жүріп, бірге түрған кұрбы-құрдас...

КІТАБИ ЛЕКСИКА

КІТАБИ ЛЕКСИКА

Ертедегі жазба мүралардың тілін, соларга тән жазу сшльдері кітаби тіл дсп, ал сол көне нұсқаларда колданылған бүкіл түрлі тілдсріне ортак сөздер кітаби лексика дсп аталады.

НЕОЛОГИЗМДЕР

НЕОЛОГИЗМДЕР

Ғылым мен техниканың, өндіріс пен ауыл шаруашылығының, мәдениет пен тұрмыстын канат жайып, кснінсн дамыған шағында жаңа ұғымдарды білдіретін жаңа сөздер тілге топтап енеді. Осындай жаңа сөздер есік ашып, өміргс алғаш енген кезінде неологизмдер деп аталады.

КӨНЕРГЕН СӨЗДЕР

КӨНЕРГЕН СӨЗДЕР

Тіл қоғмдық қүбылыс болғандықтан, ондағы болып жататын неше алуан өзгерісгср сездік қүрамның дамуына да түр түрлі әсср етіп отырады Көп жағдайда тілдін лексикасы жаңа сөздердің есебінен кемеліеніп, үнемі толығып отырса,_ енді бір ретте кейбір...

БЕЙНГЛІ СӨЗДЕР

БЕЙНГЛІ СӨЗДЕР

Тіліміздің сөздер табиғатына қарай алуан түрлі болады.Белгілі бір сөздің тобы нені болса да атаса екінші біреулерінің сондай қызметінің үстіне сан алуан стильдік мәні мен бейнелі мағынасы болады. Осындай сезімге түрлі –түрлі әсер ететін сөздердің...

КӘСІБИ СӨЗДЕР

КӘСІБИ СӨЗДЕР

Қазақстанныц жері қандай кең, қапшалықты бай болса, мұндағы кәсіп пен шаруашылықтын түрі де соншалықты көп. Халқымыздың ежелден ата кэсібі болган мал мен егінді, ләнді дақылдарды атамағанның өзінде республиканың бір жерінде ‘марал, бір жерінде балық,...

АРНАУЛЫ СӨЗДЕР

АРНАУЛЫ СӨЗДЕР

Әрбір тілдіқ сөздік қүрамында жалпылама ортақ лексикамен қатар ғылым мен техниканыц, өндіріс псн шаруашылықтың әр бір саласына телінді арнаулы сөздері де болады. Мұны бір сөз бен айтқанда терминдер деп атайды. Термпндердің тууы мен пайда болуы ғылым...

ЖАЛПЫЛАМА ЛЕКСИКА

ЖАЛПЫЛАМА ЛЕКСИКА

Жалпылама лексика адам баласыныц күнделікті кункөріс тіршілігіне ең қажетті заттар мен кұбылыстарға қатыстп жалпы танымал сөздерді қамтиды. Бұлар ешқандай мамандык пен кәсіпке қарап жарылып бөлінбейді, бір тілде сөйлейтін барлық адамға ортақ болып жұмсала береді.

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ АУЫЗЕКІ ЖӘНЕ ЖАЗБА ФОРМАЛАРЫ

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ АУЫЗЕКІ ЖӘНЕ ЖАЗБА ФОРМАЛАРЫ

Қазіргі қазақ тілі — бүгінгі қазақ халқының ұлттық тілі. Әрбір ұлт тілінің ауызекі (бнәдсбн) және жазба (әдеби) тілі болады. Қазақтың ауызекі(биәдеби) тілі XIV—XV ғасырларда ру-тайпалардың басы бірігіп, өзге түркі тілдерден өз алдына-ел болып, жеке бөлініп...

ТІЛДІК СТИЛЬДІК ТУРАЛЫ ҰГЫМ

ТІЛДІК СТИЛЬДІК ТУРАЛЫ ҰГЫМ

Адамға кандай ой туса да сөз арқылы көрінеді. Сөз ойлаған пікірді тек өзініц мағынасы арқылы гана жүзеге асыра алады Сондықтан мақсаты онды оз мәнінде дол жеткізу үшін сөзді ор- нымен дұрыс колдана біл; керек. Сөздің көркем...