Қазақша рефераттар Блог

МАҚАЛ-МӘТЕЛ, ЖҰМБАҚТАР

МАҚАЛ-МӘТЕЛ, ЖҰМБАҚТАР

Мақал-мәтел, Жұмбақтар Мақал Мақалдардың тақырыбы Мақалдардың өзіне тән ерекшеліктері Мәтел Жұмбақтар Жұмбақтың тақырыбы,мазмұны Жұмбақтардың өзіне тән срекшеліктері

Тұрмыс-салтқа байла-нысты туған шығармалар

Тұрмыс-салтқа байла-нысты туған шығармалар

Тұрмыс-салтқа байла-нысты туған шығармалар Төрт түлік мал жайындағы шығармалар Аңшылық жайындағы өлең-жырлар Наурыз туралы өлеіңе Бесік жыры Жаңыленаш Өтірік өлеіңер Үйлену салтына байланысты туған өлеңдер Той бастар Жар-жар Жұбату Сыңсу Бет ашар Діни ұғымдарға...

Қазақ ауыз әдебиетіиің жиналуы

Қазақ ауыз әдебиетіиің жиналуы

Қазақ ауыз әдебиеті үлгілерінің жиналуы және зерттелу жайы кітаптың келесі бөлімдерінде,әр жанрдың өз түсында сөз болатындықтан, біз бүл жерде ол мәселені жалпы шолу түрінде анақарастырмақпыз.әдебиетшіБ.Кенжебаевтыңзерттеуінеқарағанда “қазақ ауыз әдебиетінің үлгілері ел арасынан XIX ғасырда жинала...

АУЫЗ ӘДЕБИЕТІ ТУРАЛЫ ТҰСІНІК

АУЫЗ ӘДЕБИЕТІ ТУРАЛЫ ТҰСІНІК

АУЫЗ әДЕБИЕТІ ТУРАЛЫ ТҮСІНІК Қазақ халқының ерте заманда жасаған мәдени мұрасының бір түрі — халықтың ауыз әдебиеті. Жазу-сызу өнері болмаған ерте кезде-ақ қазақ халқы өзінің тұрмыс-тіршілігі, қоғамдық өмірі, шаруашылығы мен кәсібі, қуанышы мен күйініші,...

Либерализм

Либерализм

Либерализм — ең жоғарғы құндылық әрі басымдық ретінде жеке еркіндікті ұстанатын идеология. Либерализмнің әлеуметтік-саяси теориясы қоғамдық және мемлекеттік құрылымның демократиялық принциптеріне негізделеді, әлеуметтік, саяси, экономикалық қатынастардың зорлық-зомбылықсыз түрлерін ұстанады, тұлғаның еркін дамуын шектемейтін және әрбіріне мемлекеттік-құқықтық қорғау, адам құқы...

ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ СӨЗДІКТЕРДЕ БЕРІЛУІ

ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ СӨЗДІКТЕРДЕ БЕРІЛУІ

Шындық болмыстағы заттар мен кұбылыстар жеке сөздермен ғана емес, фразеологизмдермен де түсіндіріледі. Фразеологизмдер сөздікке берілгенде ұйытқы сөздің ұясына топтастырылады. Әрбір ұядағы тұрақты тіркестер іштей алфавит тәртібімен орналастырылады.

ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ ШЫРУ АРНАЛАРЫ

ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ ШЫРУ АРНАЛАРЫ

Тілдегі фразеологизмдердің жасалуына сан түрлі құбылыс-тар, ұғымдар, түсінік-тер себеп болған. Солардың бастылары мы-налар:

ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ ВАРИАНТТАР

ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ ВАРИАНТТАР

Фразеологизмнің мағына бірлігінде ешқандай өзгешелігі жоқ, құрылым-құрылысы жағынан ұқсас (үйлес) келген қүрылымдарды фразеологиялық варианттар деп атайды. Фразеологиялық варианттар екі түрлі болады: а) фонетикалық вариант, ә) лексиқалық вариант. 

ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ АНТОНИМДЕР

ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ АНТОНИМДЕР

Фразеологизмдер мән-мағынасы жағьшан бір-біріне үйлес геліп, өзара бір-бірі-мен синоним болып жұмсалатындығы сияқты бұлар мән-мағынасы жағынан қарама-қарсы болып та қолданыла береді. Тұрақты тіркестердің арасындағы осындай кере-ғар құбылыстарды фразеологиялық антонимдер деп атауға болады. Қазақ тіліндегі фразеологиялық...

ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ СИНОНИМДЕР

ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ СИНОНИМДЕР

Тұрақты тіркестер жеке сөздің орнына жұмсалып қана қой-майды, сонымен қатар мән-мағынасы жағынан үйлес келіп, бірінің орнына^бірі балама болып та қол-даныла береді. Мұндай қүбылысты тіл_ білімінде фразеологиялық синонимдер деп аталады. Қазақ тілі лексикалық синонимдерге қандай...