Рубрика: Әдебиет

ЖҮЙЕЛЕР

ЖҮЙЕЛЕР

Бүкіл әлем әдебиетіндегі өлендер әр халықтың тіл ерекшеліктеріне лайық әр түрлі жүйеде жазылады. Ең көне түрі — м е т р и к а л ы қ (грек-ше теігоп — өлшем) өлең жүйесі. Бүл жүйе тұңғыш...

ЫРҒАҚ

ЫРҒАҚ

— Адал шыным,— дейді Маяковекий,— ямб деген не, хорей деген не,— білген емеспін, білгім де келмейді.

ӨЛЕҢ-СӨЗДІҢ ПАТШАСЫ…СӨЗ САРАСЫ

ӨЛЕҢ-СӨЗДІҢ ПАТШАСЫ…СӨЗ САРАСЫ

Байқаған боларсыз, тараудың тақырыбы да, тақырыпшасы да Абайдың бір жол өлеңінен туды. Өлең, туралы, шынында, Абайдан асып кім айтар:

АЙШЫҚТАУ

АЙШЫҚТАУ

Әдеби тілді ажарлаумен, құбылтумен қатар, керек жағдайда айшық-тай білген жөн. Әдеби тілдің әсемдігі ғана емес, әсерлілігі үшін де әжептәуір қажет тәсіл — а й ш ы қ т а у, яки ф и г...

ҚҰБЫЛТУ

ҚҰБЫЛТУ

Әдеби тілді ажарлау аз, құбылту керек. Әдеби тілдің әсемдігі ғана емес, әсерлілігі үшін де орасан қажет тәсіл — қ ұ б ы л т у, яки т р о п (грекше tгороs — иін, иірім)— с...

ТІЛ БАЙЛЫҒЫ

ТІЛ БАЙЛЫҒЫ

Жазушының тілі шұрайлы, сөздік қоры мол болуы керек. Бұл — қалам иесіне қойылар бұлжымас талап. Тіл байлығы сөз өнеріндегі мазмұн байлығына әкеледі. Ал халыққа қажет шығарма — мазмұнды шығарма.

К ӨРКЕМ ӘДЕБИЕТТІҢ ТІЛІ  СӨЗ

К ӨРКЕМ ӘДЕБИЕТТІҢ ТІЛІ СӨЗ

Тағы да айтамыз: әдебиет — с ө з ө н е р і. Ендеше “тіл — әдебиеттің бас мүшесі” (Горький), “сөз — шығарманың негізгі материалы” (Федин) ‘екенін дәлелдеп жатудың тіпті де қажеті жоқ.

СЮЖЕТ ПЕН КОМПОЗИЦИЯ

СЮЖЕТ ПЕН КОМПОЗИЦИЯ

Өмірдегі шындықтын, шынайы әдеби шығармаға айналу, әдебиеттегі мазмұнның мазмұнды пішінге көшу, тақырыптың идеялық-көркемдік шешім табу процесінде сюжет пен композицияның, атқарар ролін еш нәрсемен ауыс-тыру мүмкін емес. Соған қарамастан, бір таң, қаларлық нәрсе, осыларды әркім...

ТАҚЫРЫП ЖӘНЕ ИДЕ

ТАҚЫРЫП ЖӘНЕ ИДЕ

Әдеби шығарма туралы әңгімені тақырыптан бастаған жөн. Өйткені т а -қ ы р ы п — ө н е р т у ы н д ы с ы н ы н ірге т а...