СК-5 және СК-6 комбайндарының жумыс органдарын реттеу жөніндегі ұсыныстар

Жатканы реттеу. Жатканың өзінен болатын ысырапты болдыр-мау үшін біріншіі кезекте қалбағай мен шнекті дұрыс реттеп алу керек. 10-таблицада және 160, 161-суреттерде қалбағайды реттеу жөніндегі кедестер берілген. Қалбағайдың қызметі сабақтарды өзінен немесе жел қалқанынан асырып шашпай, шнекке белсенді

Тырмалардың көлбеулігі.

Пяпнкаларын калпы

  

,160-сурет. Тырманың көлбеулігі мен қалбағай планкасының қалпын реттеу схе масы (10-таблицаны қарақыз).

түр-де беріп отыру. Егер қалбағай дың жұмыс белсенділігі байқалма

са, оның айналыс жиілігін арттыру

162-сурет жатка шнегін орнату схемасы көрсетілген. Көп жағдай-да мынандай саңылаулар қолданыла ды: шнек орамдары мен түптің А арасында — 10—15 мм, жинауьш механизмінің саусақтары мен түп тің Б арасында— 10—15 мм, В саңылауы ең аз болуға тиіс. Егер шнектің сабанға тығылып қалуы байқалса, А және Б саңылауларын ұлғайту керек. Бітік және биік егінді орғанда шнек саусақтарын жоғары қалпына(II) бұрып қояды; сиректеу егінді орғанда саусақтарды қалпына (I) жылжытады.

161-суретте. Қалбағайды шалғы мен шнекке қатысты орнату схемасы (10-талблицаны қараңыз)

 

* Егер өсіп тұрған егіннің биіктігі 40 сантиметрден төмен болса, онда планкаға резиналы белдіктен жасалған тілкем жапсыру керек.

Молотилканы реттеу. 11-таблицада әр түрлі дақылдарды жи-наған кездегі барабанның айналу жиілігінің деректері берілген. Орақ жағдайына байланысты барабан шыбыртқысы мен дека планкалары арасынын. төмендегідей саңылаулары ұсынылады:

Шнекті орнату

162-еурет. Шнекті орнату схемасы.

СК-5 комбайнының барабаны мен СК-б-ІІ комбайнының екінші барабанында (күріштен басқа 11-таблицада көрсетілген-барлық дақылдар үшін)—кіре берісте 18—24 мм, шыға берісте 2—8 ми С-6-ІІ комбайнының бірінші барабанында (жоғарыда көрсетілге дақылдар үшін)—кіре берісте 20—24 мм, шыға берісте 4—8 мм

СКПР-6 комбайнының бірінші (штифті) барабанында — штифтің жабылуы күріш жинағанда 20—30 мм, ал қалған дәнді дақылдарды (11-таблицада көрсетілген) жинағанда 15—20 мм;

11 — т а б л и ц

СК-5 комбайнының барабаны мен СК-6-П комбайнынын. екінші барабанында (күріштен басқа 11-таблицада көрсетілген барлық күріш жинағанда кіре берісте 20—24 мм және шыға берісте 4-8 мм; бидай, арпа және сұлы жинағанда кіре берісте 18—24 мм және шыға берісте 4—8 мм;

163-суретте тазалағыштьщ жеке бөлшектерін реттеу схемасы көрсетілген.

Елек жапқышының (163-сурет, а) ашылу мөлшері оның көпбеу- лік бұрышымен а немесе тақау планкамен арақашықтығы Қ арқылы өлшенеді.

Жоғарғы електің бұрышы, а мынандай болуға тиіс: күріш, бұр шақ, күнбағыс және қара бидай үшін — 30—37°, бидай, арпа жән сұлы үшін — 22—30°; арақашықтық К тиісінше 14—17 және 12-14 мм болуға тиіс,

163-сурет. Тазалағыштың жеке бөлшектерін реттеу схемасы:

а-елек жапқыштарының қалпы; ә — төменгі елек (ол ортаңғы тесікте қалыпты бекітіледі); б — жоғарғы елек ұзартқышы (ол жоғарыдан санағанда екінші тесікте қалыпты бекітіледі) мен масақ шнегінің төсем тақтайына жалғанған (мұндағы қалыпты кеңістік 15— 20 мм) жылжымалы қалқаншаның қалпы в — ұзартқыш жапқышын ашатын рычаг қалпы (ол арттан санаған-да төртінші тесікте қалыпты бекітіледі).

Төменгі електің бұрышы а мынандай болуға тиіс: күріш жи-нағанда 22—30°, бидай, арпа, сулы және кара бидай жинағанда 15—20°, бұршақ жинағанда 37—45°, арақашықтық К тиісінше.Н—

14 мм (күріш үшін), 7—9 мм (бидай, арпа, сұлы және қара бидай үшін), 17—20 мм (бұршақ үшін).

12-таблицада молотилка жұмысында болатын кемшіліктердің белгілері мен реттеу жөніндегі кеңестер берілген,

Читайте также: