КОЛЛОИДТЫ ХИМИЯ ЖӘНЕ ДИСПЕРСТШІК

Дисперсті системалардың көптеген қасиеттері оның дисперсті-лігіне тікелей байланысты. Диффузияға және осмостық қысымға бейімділік сияқты дисперсті системаның кейбір қасиеттері ірі дис-персті күйден жоғары дисперсті система күйіне ауысуы жақсы байқалады. Олардың кейбір қасиеттері керісінше, жоғары дисперс-тіден іріге ауысқанда басымырақ болады. Мысалы, бөлшектердің үлкейген сайын шөгіндіге отыру, шөгу сипаты артатын қасиеті, осы айтылғанға дәлел. Мұны седиментация дейді.

Дисперсті системалардың қайсыбір қасиеттері ауыспалы мәнде-гі дисперстілік дәрежеге, коллоидты өлшемге сәйкес пайда бола-ды. Бұл олардың сәулені шашыратуы, коллоидты система реңінің езгеруі, т. б.

Коллоидты системаның қасиеттерін қарастырғанда тек бөлшек-тің өлшемін ғана ескеріп қоймай әр түрлі адсорбциялык, қүбылыс-* тарға мүмкіндік туғызатын фазааралық беткі қабаттың болаты-нын және сол сияқты осы бөлшектердің бетінде, (үстінде) жүретін зрқилы химиялық реакцияларды да ұмытпаған жөн. Демек, кол-лоидты химия дисперстік системамен, оның өлшемі, энергиясы, үлестік беті, дисперстік дәрежесі сиякты көптеген сипаттамалары-мен байланысты екен. Ендеше коллоидты химия дисперстік систе-ма химиясы, физикасы дегенмен бірдей.

Читайте также: