Жетімдер руы

Читайте также:

комментария 2

  1. Едiл:

    Коп тарихшылар тисе терекке,тимесе бутакка деп айта берменiздер.Жетiмдер руы-о баста жетiм оскен Досымкул деген баланы атап кеткен.Жетiмдер руы Сапар,Сокыр,Косым,Жайма аталары болган.Ал Сары,Тебей,Жаппас,Куба,Жадiк аталары болып болiнген.Казир осы аталардан берi 26 атага буынга келдi.

  2. Едiл:

    Конырат тайпасындагы-Жетимдер руынын Катаган атасы туралы айтар болсак.Тарихшылар айтатындай Катаган атамыз ешкандай Катаган кыргынына,Кыргыздын акынына,Каракалпактын руларына мулде катысы жок.Тек аттас гана.Катаган аты тек осы Жетимдер руындагы Сапар бабамыздын баласы Катаган атамыздын аты гана уксас.Сондыктан тарихты жазар алдында сол руды жаксылап зерттениздер!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *